Årsmöte 2022

Tisdagen den 27 september, 19.00-20.00, är det dags för LUGI Badmintons årsmöte för 2022. Mötet kommer som förra året att hållas ute på badmintonbanorna på Victoriastadion.

Vi önskar såväl spelare som föräldrar varmt välkomna till mötet för att få insikt i hur det har gått för klubben under året och vad som väntar oss inför nästa säsong. Vi bjuder på fika, kom i tid.

Notera också att motioner (förslag till beslut) välkomnas, och deadlinen för dessa är 30 dagar innan årsmötet, alltså den 28:e augusti och skickas till info@lugibadminton.se

Protokoll för mötet:

Frågan om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd för mötet
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarighet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av två revisorer för kommande verksamhetsåret.
Val av två revisorssuppleanter
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret
Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före årsmötet
Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas

Similar Posts