Komplement till kallelse årsmöte 27 september

Som tidigare meddelats via hemsidan och mail sker LUGI Badmintons Årsmöte tisdag 27 september, 19.00-20.00.
Plats: Badmintonbanorna på Victoriastadion

Notera: Detta är ett komplement till kallelsen för årsmötet som skickats ut tidigare. Styrelsen åberopar två stadgeändringar därför publiceras detta 12 september, 14 dagar innan årsmötet äger rum. Se ändring i dagordningen under punkt 18, hänskjutna frågor. Mail har idag också gått ut med de handlingar där förslaget presenteras. Om medlemmar inte fått informationen, maila kansliet.

Vi önskar såväl spelare som föräldrar varmt välkomna till mötet för att få insikt i hur det har gått för klubben under året och vad som väntar oss inför nästa säsong. Vi bjuder på fika, kom i tid.

Protokoll för mötet:
Frågan om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd för mötet
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarighet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av två revisorer för kommande verksamhetsåret.
Val av två revisorssuppleanter
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret
Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor

Styrelsen föreslår två stadgeändringar enligt bifogat dokument.
1) Tillägg under Ändamål, $1
2) Införande av två medlemskategorier, $
2

Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före årsmötet
Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas

Dokument inför årsmötet

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsplan 2022-2023

Valberedningens förslag 2022

Väl mött och välkomna tisdag 27 september. 

/Styrelsen

Similar Posts