Lugi Badminton Årsmöte 2020

Tisdagen den 15 september, 19.00-20.00, är det dags för Lugis årsmöte för 2020.
Vi kommer att ha ett fysiskt möte men det streamas också så att de som inte vill eller kan vara med på plats också kan delta. Vi kommer att hålla mötet ute på banorna så att det blir lättare att hålla avstånd.

Vi önskar såväl spelare som föräldrar varmt välkomna till mötet för att få insikt i hur det har gått för klubben under året och vad som väntar oss inför nästa säsong.

Notera också att motioner (förslag till beslut) välkomnas, och deadlinen för dessa är 30 dagar innan årsmötet, alltså den 16:e augusti.

Årsmötesprotokoll 2020 – LUGI Badminton, 2019-09-15 — 19:00-20:00

Frågan om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd för mötet
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarighet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av två revisorer för kommande verksamhetsåret.
Val av två revisorssuppleanter
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret
Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före årsmötet
Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas

Similar Posts