Inbjudan till LUGI Badmintons årsmöte 2018

Måndagen den 3 september kl 18.00-20.00 är det LUGI Badmintons årsmöte i Arne Lindströms sal ATL:s mindre mötesrum bakom kiosken på Victoriastadion. Vi önskar såväl spelare som föräldrar varmt välkomna till mötet för att få insikt i hur det har gått för klubben under året och vad som väntar oss inför nästa säsong.

Agenda för mötet 

 • 1 Frågan om mötets behöriga utlysande
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Val av mötesordförande
 • 4 Val av mötessekreterare
 • 5 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 • 6 Fastställande av röstlängd för mötet
 • 7 Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • 8 Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 • 9 Fastställande av balansräkning
 • 10 Frågan om ansvarighet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • 11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 • 12 Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • 13 Val av halva antalet övriga ledamöter för de två kommande verksamhetsåren
 • 14 Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret
 • 15 Val av två revisorsuppleanter för det kommande verksamhetsåret
 • 16 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret §17 Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 • 18 Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
 • 19 Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före årsmötet
 • 20 Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas

Det bjuds på fika under mötet!

Varmt välkomna!

LUGI Badmintons styrelse