Årsmöte 2019

Tisdagen den 17 september, 18:00-20:00, är det dags för Lugis årsmöte för 2019.  Vi önskar såväl spelare som föräldrar varmt välkomna till mötet för att få insikt i hur det har gått för klubben under året och vad som väntar oss inför nästa säsong. Mötet hålls i ATL:s mötesrum bakom reception (vid squashplanerna).

Notera också att motioner (förslag till beslut) välkomnas, och deadlinen för dessa är 30 dagar innan årsmötet, alltså den 18:e augusti.

Årsmötesprotokoll 2019 – LUGI Badminton, 2019-09-17 — 18:00-20:00

 • Frågan om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Fastställande av balansräkning
 • Frågan om ansvarighet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av två revisorer för kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorssuppleanter
 • Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret
 • Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 • Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
 • Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före årsmötet
 • Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas