Årsmöte 2019

Tisdagen den 17 september, 18:00-20:00, är det dags för Lugis årsmöte för 2019.  Vi önskar såväl spelare som föräldrar varmt välkomna till mötet för att få insikt i hur det har gått för klubben under året och vad som väntar oss inför nästa säsong.

Notera också att motioner (förslag till beslut) välkomnas, och deadlinen för dessa är 30 dagar innan årsmötet, alltså den 18:e augusti.

Årsmötesprotokoll 2019 – LUGI Badminton, 2019-09-17 — 18:00-20:00

 • Frågan om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Fastställande av balansräkning
 • Frågan om ansvarighet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av två revisorer för kommande verksamhetsåret.
 • Val av två revisorssuppleanter
 • Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för det kommande verksamhetsåret
 • Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 • Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
 • Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst trettio dagar före årsmötet
 • Övriga ärenden, varom beslut ej kan fattas
Publicerad i Uncategorized

Välkommen

Hej och välkommen till LUGI Badmintons hemsida. Om du undrar något kontakta oss gärna här.

Hitta till oss

Guldsponsorer

Renluftsteknik

Sponsorer

Tetra Pak - Protects What's Good
Li-Ning