Tävlingspolicy

Inledning

LUGI Badminton subventionerar träningar, tävlingar och seriespel för att varje spelare som är medlem och representerar LUGI Badminton skall kunna utvecklas på bästa tänkbara sätt. Vår tävlingspolicy beskriver vad som subventioneras respektive vad det kostar våra spelare att deltaga i tävlingar, dvs vad spelaren betalar själv och vad klubben täcker.

På LUGI Badmintons hemsida finns listor med rekommenderade tävlingar som subventioneras av klubben. Där finns också länk till Badminton Swedens hemsida med fullständig tävlingskalender. Undantag från denna policy ska godkännas av LUGI Badmintons tävlingssektion.

Generella regler gällande alla tävlingar 

Anmälan till tävling
Kontaktpersoner för tävlingsanmälan finns på LUGI Badmintons hemsida. Anmälan måste gå via klubben, inga medlemmar får anmäla sig på egen hand.

För anmälan till ABCD- och veterantävlingar gäller att anmälan ska göras på hemsidan och att deadline för anmälan är 3 veckor innan första tävlingsdagen.

Ungdomstävlingarna är uppdelade i olika tävlingsnivåer. Nivåbeskrivningarna finns på vår hemsida, där också LUGI Badmintons rekommendationer för vilken rankingplacering som är lämplig för att tävla på de olika nivåerna finns. Undantag från dessa rekommendationer beslutas av LUGI Badmintons tävlingssektion.

När man anmält sig till en tävling ansvarar spelaren själv för att kolla upp lottning och speltider. Dessa publiceras av Badminton Sweden via Tournament Software och länk finns även på LUGI Badmintons hemsida.

Klassningssystem
Varje spelare ansvarar själv för att sätta sig in i vad klassningssystemet innebär för sitt tävlande. Klassningssystemet bygger på att klasstillhörigheten kopplas till Sverigerankingen vilket medför att spelare kan flyttas både upp och ner under säsongen. Införandet av buffertzoner ger spelare ”mellan” två klasser möjlighet att välja klass. När en spelare, som befinner sig i buffertzonen mellan två klasser, anmäler sig på vår hemsida till en tävling är det därför viktigt att ha bestämt sig för vilken klass man vill spela i de olika kategorierna.

Tävlingssektionen har beslutat att spelare, som utifrån Sverigerankingen kvalificerat sig för spel i elitklass i någon kategori i av tävlingssektionen utvalda tävlingar med elitklass, kan delta och få subvention. Dock måste detta ske i samförstånd med ansvarig för anmälan till elittävlingar.

Tävlingssektionen förbehåller sig rätten att under säsongen justera/ändra i tävlingspolicyn om nya bestämmelser i klassningssystemet föranleder konsekvenser som inte kunnat förutses eller bedömas på rätt sätt.

Startavgifter
LUGI Badminton stöttar med största delen av startavgiften för rekommenderade tävlingar. Startavgifterna ligger generellt på mellan 150 kr – 350 kr per kategori (singel, dubbel och mixed) beroende på åldersgrupp och typ av tävling (junior- eller ABCD-tävling).

Av den totala startavgiften till juniortävlingar betalar spelaren själv 100 kr, till ABCD-tävlingar och veterantävlingar betalar spelaren själv 150 kr och till elittävlingar sker ersättning enligt nedan under Elitklasstävlingar. Det är typen av tävling som avgör avgiften inte huruvida spelaren är junior, senior eller veteran. Som junior kan man få upp till 8 tävlingar per säsong subventionerade.

Spelare som deltar i seniortävlingar eller veterantävlingar kan likaså få upp till 8 tävlingar subventionerade. Fyra av dessa utgör en bassubvention, som alla spelare kan få. Ytterligare fyra är relaterade till antalet seriesammandrag spelaren deltar i och utgör en bonussubvention. Våra serielag är ju en viktig del av vår verksamhet, både sportligt för att utveckla spelaren badmintonmässigt och socialt för att bygga självtillit, gemenskap och vår fina LUGI-anda. För varje sammandrag man deltar i kan man få ytterligare en tävling med bonussubvention, upp till maximalt 8 tävlingar med subvention. Tävlingssektionen kan besluta om avsteg från denna regel. Om spelare blir uttagen att spela men sedan inte behövs vid det aktuella seriesammandraget, räknas detta ändå som subventionsgrundande.

Om man deltar i mer än 8 subventionerade tävlingar – ungdomstävlingar, klassningstävlingar, elittävlingar och veterantävlingar sammanräknade – är det för de 8 första man deltar i som startavgiften subventioneras.

Om man vill vara med i någon tävling som inte finns bland våra rekommenderade, så får man gärna det. Anmälan måste dock gå via klubben, se ovan, och man blir fakturerad hela startavgiften för tävlingen.

Om spelare, utan giltig anledning, inte deltar i en tävling, såväl rekommenderad som icke rekommenderad, dit man anmält sig, debiteras spelaren hela avgiften för tävlingen. Detta gäller inte om spelare får förhinder att delta i tävling p g a skada eller sjukdom men då måste återbudet meddelas till den som ansvarar för tävlingsanmälan. Om återbudet sker dagen innan tävlingen eller på tävlingsdagen måste även arrangerande klubbs tävlingsledning meddelas.

Tävlingslicens
För alla tävlingar, förutom helt interna tävlingar, krävs tävlingslicens. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring. LUGI Badminton ansöker om licens till samtliga tävlande spelare men spelaren betalar själv licensavgiften enligt nedan. LUGI Badminton betalar till Badminton Sweden och fakturerar hela avgiften till spelaren.

Seniorer/Veteraner/U19 – 300 kr
Ungdomar U15 – U17 200 kr
Ungdomar U13 – 150 kr

Ungdomar U9 – U11 100 kr

Tävlingsklädsel
Vid deltagande i tävlingar ser vi gärna att klubbkläder används. På vår hemsida finns information om klubbkläder och hur du beställer dessa.

Övrigt/övriga kostnader
Såvida inget annat anges nedan utgår ingen ersättning för t ex resa, mat eller övernattning. En förutsättning för att unga spelare ska kunna åka på tävlingar är att föräldrar/spelare ställer upp och koordinerar kring detta. LUGI Badminton strävar dock efter att det ska finnas en ledare med badmintonerfarenhet vid alla ungdomstävlingar.

Reseräkning och utbetalning
I de fall ersättning utgår ska spelaren direkt efter tävlingen/lägret sammanställa en reseräkning inklusive alla kvitton och skicka senast en månad efter tävlingen/lägret till:

Lotten Wengberg (Junior) lotten@wengberg.se
Behnaz Pirzamanbin (Senior och Elit) behnaz@pirzamanbin.name
Jonny Nilsson (Veteran) jnilsson1975.jn@gmail.com
som efter godkännande ombesörjer utbetalningen. Ersättningen sätt in på spelarens bankkonto.

Reseräkning för spelare hittar du här!

Vilken ersättning som utgår specificeras under respektive typ av tävling. Spelaren ska alltid sträva efter att minimera kostnaden både vad gäller boende och resa.

Trivselregler
En spelare från LUGI Badminton uppträder alltid föredömligt, sportsligt och kamratligt, såväl på badmintonbanan som utanför. Vid tävling, träningsläger och liknande sammankomster får ingen förtäring av alkohol, tobak eller andra droger förekomma.

Elitklasstävlingar (inkluderar BMF-sanktionerade tävlingar, SGP, U19/Elit, SJT och Elit)

LUGI Badminton subventionerar startavgifter samt rese- och boendekostnader för upp till 8 tävlingar per säsong. För tävlingar under rubriken ovan gäller följande:

Startavgift:
● Max 400 kr av den totala kostnaden (singel, dubbel, mixed). Resten av kostnaden faktureras spelaren.

Rese- och boendekostnad:
● För SGP, Elit/U22 och Elit: max 1200 kr under förutsättning att tävlingen äger rum längre bort än 50 km från Lund (Victoriastadion). Resten av kostnaden faktureras spelaren.
● För SJT: max 700 kr under förutsättning att tävlingen äger rum längre bort än 50 km från Lund (Victoriastadion). Resten av kostnaden faktureras spelaren. Om föreningen inte hittar ledare/coach att åka med till SJT-tävling utgår ersättning på max 700.- till förälder som tar på sig att vara resesamordnare och coach vid tävlingen. Ersättning utgår enbart till en förälder.

Resor ska i möjligaste mån samordnas och samåkning ske för att hålla kostnaderna nere. Vid samåkning med bil utgår ersättning enbart till den som kör bilen.

Vilka juniorspelare som får delta med subvention i Elit/U22-tävlingar och SJT beslutas av tävlingssektionen. Anmälan till BWF-sanktionerade tävlingar planeras och anmäls i samråd med ansvarig för elittävlingar.

SM och DM-tävlingar (gäller ungdomar, seniorer och veteraner)

Startavgifterna för deltagande i SM bekostas av LUGI Badminton. Resekostnader utgår som vid elittävlingar. Deltagande i SM–tävlingar för seniorer räknas utöver de 8 tävlingar som får subvention.

SM för ungdomslag (U13, U15 och U17): Tävlingssektionen bedömer om det finns spelarunderlag för att delta i SM för ungdomslag och tar också ut spelare till laget. Varje spelare betalar 250.-. Resten av boende- och resekostnaderna samt anmälningsavgiften bekostas av LUGI Badminton. Boende och resa planeras i samråd med tävlingssektionen.

Vilka juniorspelare som får deltaga i SM-tävlingar beslutas av tävlingssektionen. Deltagande i SM- och DM-tävlingar för juniorer räknas utöver de 8 tävlingar som får subvention.

Veterantävlingar

Det finns rekommenderade tävlingar för veteraner på hemsidan. Veteranspelare kan välja bland dessa eller de rekommenderade ABCD-tävlingarna, dock subventioneras maximalt 8 tävlingar under en säsong. När elitklassade veteranspelare tävlar i elitklass gäller ersättningsregler som för elittävlingar.

För Gotlandsspelen gäller att deltagande i maximalt tre veteranklasser-/kategorier subventioneras. Deltagande i fler klasser/kategorier bekostas av spelaren själv.

Veteranmästerskap

Europeiska mästerskap och världsmästerskap för veteraner följer samma ersättningsregler som elittävlingar.

Seriespel för seniorer och ungdomar

Vid deltagande i seriespel står LUGI Badminton för serieavgiften samt bollarna. Ersättning för resor utgår ifall bortamatch/sammandrag spelas längre bort än 50 km från Lund. Samåkning koordineras av lagledaren så att minimalt antal bilar används.

Vid deltagande i seriespel betalas hela boendekostnaden av klubben. Om den överstiger 300 kr per person krävs ett godkännande av tävlingssektionen på förhand. Detta förutsatt att övernattning krävs för att laget ska kunna göra sig själv rättvisa (dvs. tidig spelstart på morgonen). Resa skall i första hand ske med egna bilar, i andra hand med hyrd minibuss.

Reseräkningar ställs till perjohan35@gmail.com. Reseräkning för kostnader i samband med seriespel hittar du här!

Träningsläger

Interna träningsläger subventioneras av LUGI Badminton och den kostnad som spelaren ska betala finns angiven i inbjudan. För deltagande i läger utanför klubben står spelaren själv för hela kostnaden om inget annat avtalats.

Landslags- och regionsläger

Vid deltagande i landslagsläger, där Badminton Sweden tagit ut spelaren, betalar spelaren 200 kr. LUGI Badminton betalar resten av lägerkostnaden samt resekostnaden, dock max 400 kr av resekostnaden.

Vid deltagande i regionala läger, där Skånes Badmintonförbund eller Region Syd tagit ut spelaren, får spelaren en subvention av maximalt 200 kr av lägerkostnaden. Resekostnader till dessa läger bekostar spelaren själv.

LUGI Badminton
Tävlingssektionen

Välkommen

Hej och välkommen till LUGI Badmintons hemsida. Om du undrar något kontakta oss gärna här.

Hitta till oss

Guldsponsorer

Renluftsteknik

Sponsorer

Tetra Pak - Protects What's Good
Li-Ning