Tävlingspolicy 2022-2023

Nedan ser ni LUGI Badmintons tävlingspolicy. För alla klubbens medlemmar som tävlar ska denna läsas igenom före tävling och man är ansvarig för att vara uppdaterad på innehållet. Modifieringar görs och presenteras senast v. 39 2022. Nedan finner ni snabblänkar för att hitta information:

Inledning

LUGI Badminton subventionerar träningar, tävlingar och seriespel för att varje spelare som är medlem och representerar LUGI Badminton skall kunna utvecklas på bästa tänkbara sätt. Vår tävlingspolicy beskriver vad som subventioneras och vad det kostar våra spelare att deltaga i tävlingar, dvs vad spelaren betalar själv och vad klubben täcker.

Delaktighet i klubbens verksamhet

LUGI Badmintons verksamhet bygger på våra medlemmars engagemang och ideella arbetsinsatser. För alla delar av verksamheten behövs ledare eller medhjälpare som tar ansvar för och arbetar med till exempel träning, coaching, tävlingsledning, styrelseuppdrag, funktionärskap i arbetsgrupper eller projekt. Sålunda har LUGI Badminton förväntningar på föreningens medlemmar att bidra med egna ideella arbetsinsatser som behövs för föreningens verksamhet. Detta gäller i synnerhet de spelare som får subvention av kostnaderna för sitt tävlande och för dessa är det ett krav. För seniorer och äldre ungdomar avser det egna arbetsinsatser, för yngre ungdomar avser det insatser från föräldrar. Vissa arbetsuppgifter kräver kunskap eller utbildning, vilket föreningen är beredd att erbjuda, för många andra arbetsuppgifter behövs bara engagemanget och tiden.

Föreningen ställer krav på att bidra till föreningens verksamhet vid minst två tillfällen under en hel säsong, antingen med kontinuerliga, återkommande eller enstaka arbetsinsatser. Varje spelare eller förälder kan i början av säsongen ge styrelsen information om vilka arbetsuppgifter man kan tänka sig att ta ansvar för alternativt medverka i under säsongen. Sålunda har spelare/förälder möjlighet att själv välja intresseområde och styra sin medverkan i föreningens verksamhet. När spelare/förälder blir tillfrågad om att bidra med specifik/viss arbetsinsats utgår styrelsen eller arbetsgruppen ifrån att man ställer upp. Om man inte kan, förväntas man medverka till att hitta ersättare för arbetsuppgiften. LUGI Badminton välkomnar även egna idéer eller förslag för den egna arbetsinsatsen i klubbens verksamhet.

Säsongen 2022/2023

Säsongen 2022/2023 ställs krav på att aktiva seniorer och ungdomar som tävlar ska efter ett rullande schema delta vid ungdomsträningar.

Generella regler gällande alla tävlingar

På LUGI Badmintons hemsida finns listor med rekommenderade tävlingar som subventioneras av klubben. Där finns också länk till Badminton Swedens hemsida med fullständig tävlingskalender. Undantag från denna policy ska godkännas av LUGI Badmintons tävlingssektion.

Anmälan till tävling
Kontaktpersoner för tävlingsanmälan finns på LUGI Badmintons hemsida. Anmälan måste gå via klubben, inga medlemmar får anmäla sig på egen hand.

För anmälan till Elit-, ABCD- och veterantävlingar gäller att anmälan ska göras på hemsidan. Anmälan måste göras senast 2 dagar innan officiell deadline i Badminton Swedens Online-system, annars garanteras inte att anmälan hinner göras.

Ungdomstävlingar
Ungdomstävlingarna är uppdelade i olika tävlingsnivåer. Nivåbeskrivningarna finns på vår hemsida, där också LUGI Badmintons rekommendationer för vilken rankingplacering som är lämplig för att tävla på de olika nivåerna finns. Undantag från dessa rekommendationer beslutas av LUGI Badmintons tävlingssektion.

När man anmält sig till en tävling ansvarar spelaren själv för att kontrollera lottning och speltider. Dessa publiceras av Badminton Sweden via Tournament Software och länk finns även på LUGI Badmintons hemsida.

Startavgifter
LUGI Badminton stöttar med största delen av startavgiften för rekommenderade tävlingar. Av den totala startavgiften till juniortävlingar betalar spelaren själv 130 kr, till ABCD-tävlingar och veterantävlingar betalar spelaren själv 220 kr och till elittävlingar 320 kr. Det är typen av tävling som avgör avgiften inte huruvida spelaren är junior, senior eller veteran. 

Spelare som deltar i junior-, senior- eller veterantävlingar kan få upp till åtta tävlingar per säsong subventionerade. För seniorer/motionärer utgör fyra av dessa en bassubvention, som alla spelare kan få. Resten är relaterade till antalet seriesammandrag spelaren deltar i. Våra serielag är en ju viktig del av vår verksamhet, både sportligt för att utveckla spelaren badmintonmässigt och socialt för att bygga självtillit, gemenskap och vår fina LUGI-anda. För varje sammandrag man deltar i kan man få ytterligare en tävling utöver de fyra med bassubvention, upp till max åtta tävlingar med subvention. Tävlingssektionen kan besluta om avsteg från denna regel. Om spelare anmält sig till att vara med i ett seriesammandrag, men sedan inte behövs vid det aktuella seriesammandraget, räknas detta ändå som subventionsgrundande. 

Om man deltar i mer än åtta subventionerade tävlingar – ungdoms-, klassnings-, elit- och veterantävlingar – är det för de åtta första man deltar i som startavgiften subventioneras. 

Om man vill vara med i någon tävling som inte finns bland våra rekommenderade, så får man gärna det. Anmälan måste dock gå via klubben, se ovan, och man blir fakturerad hela startavgiften för tävlingen.

Om spelare, utan giltig anledning, inte deltar i en tävling, såväl rekommenderad som icke rekommenderad, dit man anmält sig, debiteras spelaren hela startavgiften för tävlingen. Detta gäller inte om spelare får förhinder att delta i tävling p g a skada eller sjukdom men då måste återbudet meddelas till den som ansvarar för tävlingsanmälan. Om återbudet sker dagen innan tävlingen eller på tävlingsdagen måste även arrangerande klubbs tävlingsledning meddelas. Står spelaren med i lottningen som WO får LUGI betala startavgift för spelaren och då debiteras spelaren sin del av startavgiften enligt ovan.

Internationell tävling
Om spelare lämnar återbud utan giltig anledning och det sker innan återbudsdatumet gått ut, kommer anmälningsavgiften att behöva betalas, den står då spelaren för. Om återbud sker efter anmälningstid gått ut, utgår en straffavgift som spelaren själv också får betala.

Tävlingslicens
För deltagande i den nationella serien samt alla tävlingar, förutom helt interna tävlingar, krävs tävlingslicens. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring. LUGI Badminton ansöker om licens för samtliga tävlande spelare men spelaren betalar själv licensavgiften.

Seniorer/Veteraner/U19 = 325 kr
Ungdomar U15 – U17 = 225 kr
Ungdomar U13 = 150 kr
Ungdomar U9 – U11= 100 kr

Tävlingsklädsel
Vid deltagande i tävlingar ser vi gärna att klubbkläder används så ofta det går. Det är önskvärt att bära klubbtröja vid final. På vår hemsida finns information om klubbkläder och hur man beställer dessa.

Uppförandekod
En spelare från LUGI Badminton uppträder alltid föredömligt, sportsligt och kamratligt, såväl på badmintonbanan som utanför. Det innefattar: att visa respekt och vara sportsliga mot motståndare, siffervändare, domare och funktionärer; kämpa till varje boll; heja och hjälpa alla våra klubbkompisar.

Alkohol- och drogpolicy
LUGI Badminton tar helt avstånd från all narkotika, såväl innehav som bruk och försäljning. Föreningen tar också helt avstånd från doping. Ingen alkoholförtäring får förekomma för medlemmar under 18 år. Du som är barn- och ungdomsledare bör tänka på ditt ansvar och att du är en förebild. Man får ej dricka alkohol under resor, läger eller där man ansvarar för ungdomars vistelse. Vid arrangemang som inte är kopplade till träning eller tävling ska alkohol konsumeras med återhållsamhet av personer över 18 år. Är det en aktivitet där en ledare har formellt ansvar och där finns medlemmar under 18 år, får ingen alkoholförtäring förekomma.

Våra ungdomar får inte röka eller snusa vid föreningens verksamheter dvs. vid träning, tävling, läger eller i entrén till våra lokaler. För de medlemmar som är över 18 år som använder tobak, bör detta ske diskret och användning bör inte uppmuntras.

Övrigt/övriga kostnader
Såvida inget annat anges nedan utgår ingen ersättning för t ex resa, mat eller övernattning. En förutsättning för att unga spelare ska kunna åka på tävlingar är att föräldrar/spelare ställer upp och koordinerar kring detta. LUGI Badminton strävar dock efter att det ska finnas en ledare med badmintonerfarenhet vid alla ungdomstävlingar.

Reseersättningar, reseräkning och utbetalning
I de fall ersättning utgår ska spelaren direkt efter tävlingen sammanställa en reseräkning, samma ihop alla kvitton och följa rutinen för reseersättning. Reseräkning för spelare är här.

Spelaren ska alltid sträva efter att minimera kostnaden både vad gäller boende och resa. Resor ska i möjligaste mån samordnas och samåkning ske för att hålla kostnaderna nere. Vid samåkning med bil utgår ersättning enbart till den som kör bilen. Anser tävlingssektionen eller styrelsen att kostnaderna inte hålls nere eller möjligheten att få ersättning utnyttjas kan tävlingssektionen besluta om utebliven ersättning. 

Elitklasstävlingar för seniorer (inkluderar BWF/BEC-sanktionerade tävlingar, SGP, U22/Elit, och Elit)
LUGI Badminton subventionerar startavgifter samt rese- och boendekostnader för upp till åtta tävlingar per säsong. För tävlingar under rubriken ovan gäller följande:

Rese- och boendekostnad
För SGP, Elit/U22, Elit och BWF/BEC-tävlingar får spelaren maximalt erhålla en total ersättning på 10 000 kr under säsongen. Ersättningen betalas ut till en maximal summa av 3000 kr per tävling. Resten av kostnaden faktureras spelaren. Gotlandsspelen är subventionerad men reseersättning kan inte fås till denna tävling.

Tävlingssektionen har beslutat att spelare, som utifrån Sverigerankingen kvalificerat sig för spel i elitklass i någon kategori i av tävlingssektionen utvalda tävlingar med elitklass, kan delta och få subvention. Dock måste detta ske i samförstånd med ansvarig för anmälan till elittävlingar.
Juniortävlingar nivå 4 och högre (inkluderar BWF/BEC-sanktionerade tävlingar och SJT)
Max två av de subventionerade tävlingarna får vara internationella tävlingar för U17/U19 utomlands. För att få subvention för deltagande i BWF/BEC-turnering utomlands ska spelaren ha en sverigeranking på 20 eller bättre i någon kategori. Deltagande i SJT samt BEC-tävlingar i Sverige ska prioriteras framför deltagande i motsvarande tävlingar utomlands. För tävlingar under rubriken ovan gäller följande:
Rese- och boendekostnad
Max 800 kr under förutsättning att tävlingen äger rum längre bort än 50 km från Lund (Victoriastadion). Resten av kostnaden faktureras spelaren. Om föreningen inte hittar ledare/coach att åka med till SJT- tävling eller BEC-tävling i Sverige utgår ersättning på max 800 kr till förälder som tar på sig att vara resesamordnare och coach vid tävlingen. Ersättning utgår enbart till en förälder.

Vilka juniorspelare som får delta med subvention i Elit/U22-tävlingar, BMF/BEC-tävlingar för U17/U19 och SJT beslutas av tävlingssektionen. Anmälan görs i samråd med ansvarig för ungdomstävlingar.

VM, EM, SM och DM-tävlingar (gäller ungdomar, seniorer och veteraner)
Startavgifterna för deltagande i VM, EM och SM bekostas av LUGI Badminton. För ungdoms-SM, senior-SM och veteran-SM utgår ersättning med maximalt 1400 kr. Deltagande i VM/EM/SM–tävlingar räknas utöver de åtta tävlingar som får subvention och får samma subvention som de åtta första.

Vilka junior- och veteranspelare som får deltaga i SM-tävlingar beslutas av tävlingssektionen. För deltagande i senior-SM måste spelaren vara elitklassad och deltagande sker i samråd med tävlingssektionen. För deltagande med subvention i veteran-SM ska spelaren ha sverigeranking 20 eller bättre i någon kategori, dock kan deltagande ske i samråd med tävlingssektionen om annat föreligger.
Startavgifter i DM subventioneras av LUGI Badminton och ligger utanför de subventionerade tävlingar man är berättigade till.

SM för ungdomslag (U13, U15 och U17)
Tävlingssektionen bedömer om det finns spelarunderlag för att delta i SM för ungdomslag och tar också ut spelare till laget. Varje spelare betalar 250.-. Resten av boende- och resekostnaderna samt anmälningsavgiften bekostas av LUGI Badminton. Boende och resa planeras i samråd med tävlingssektionen.

Veterantävlingar
Det finns rekommenderade tävlingar för veteraner på hemsidan. Veteranspelare kan välja bland dessa eller de rekommenderade ABCD, eller elittävlingarna, dock subventioneras maximalt åtta tävlingar under en säsong. När elitklassade veteranspelare tävlar i elitklass gäller ersättningsregler som för elittävlingar.

För Gotlandsspelen gäller att deltagande i maximalt tre klasser-/kategorier subventioneras. Deltagande i fler klasser/kategorier bekostas av spelaren själv.

Veteranmästerskap
LUGI Badminton subventionerar rese- och boendekostnader för Veteran-EM och Veteran-VM med maximalt 3000 kr. Deltagande i EM- och VM–tävlingar för veteraner räknas utöver de åtta tävlingar som får subvention.

Seriespel för seniorer och ungdomar
Våra serielag är en viktig del av vår verksamhet, både sportligt för att utveckla spelaren badmintonmässigt och socialt för att bygga självtillit, gemenskap och vår fina LUGI-anda. Spelare som deltar i klubbens träningar och som representerar LUGI Badminton i tävlingssammanhang förväntas deltaga i seriespel om spelaren blir uttagen till något av föreningens serielag. Spelare ska därvid prioritera seriespel framför eget tävlande.

Vid deltagande i seriespel står LUGI Badminton för serieavgiften samt bollarna. Ersättning för resor utgår ifall bortamatch/sammandrag spelas längre bort än 30 km från Lund. Samåkning koordineras av lagledaren så att minimalt antal bilar används. För eventuella undantag kontaktas tävlingssektionen.

>Om övernattning krävs för att laget ska kunna göra sig själv rättvisa (dvs. tidig spelstart på morgonen) betalas hela boendekostnaden av klubben. Om den överstiger 300 kr per person krävs ett godkännande av tävlingssektionen på förhand. Resa skall i första hand ske med egna bilar, i andra hand med hyrd minibuss.

Reseräkning för spelare i samband med seriespel är här.

Träningsläger

Interna träningsläger subventioneras av LUGI Badminton och den kostnad som spelaren ska betala finns angiven i inbjudan. För deltagande i läger utanför klubben står spelaren själv för hela kostnaden om inget annat avtalats.

Landslags-, regions- och distriktsläger
Vid deltagande i landslagsläger, där Badminton Sweden tagit ut spelaren, betalar spelaren 200 kr. LUGI Badminton betalar resten av lägerkostnaden alternativt boendekostnaden samt resekostnaden, dock max 800 kr av den totala resekostnaden. Reseräkning för spelare hittar du här.
Vid deltagande i regionala läger, där uttagning gjorts av Badminton Sweden regionalt eller där LUGI Badminton tagit ut spelarna, får spelaren en subvention motsvarande halva lägerkostnaden, dock maximalt 500 kr av den totala lägerkostnaden. Resekostnader till dessa läger bekostar spelaren själv.

Vid deltagande i distriktsläger, där Skånes Badmintonförbund tagit ut spelaren eller där LUGI Badminton tagit ut spelarna, får spelaren en subvention av maximalt 200 kr av den totala lägerkostnaden. Resekostnader till dessa läger bekostar spelaren själv.

Ändringar i policyn

Tävlingssektionen förbehåller sig rätten att under säsongen justera/ändra i tävlingspolicyn om nya bestämmelser föranleder konsekvenser som inte kunnat förutses eller bedömas på rätt sätt.

LUGI Badminton
Uppdaterad augusti 2022, Styrelsen och Tävlingssektionen